به اطلاع كليه داوطلبان آزمون سراسري سال 1398 مي­رساند دانشگاه آزاد اسلامي بدون اخذ مجوز از شوراي سنجش و پذيرش دانشجو از روز دوم مهرماه سال جاري شروع به انتخاب رشته با عنوان تكميل ظرفيت كرده است. دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو ضمن اعلام مغايرت تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد اسلامي با مصوبه جلسه دهم شوراي مذكور اعلام مي­نمايد كه انتخاب رشته و پذيرش دانشجو تحت عنوان تكميل ظرفيت بدون اخذ مجوز از شوراي مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده و پذيرش اين داوطلبان مورد تاييد نمي­باشد.

دبيرخانه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو