اخبار و اطلاعیه ها

0

رتبه زیر 1000 در کنکور سراسری

موفقیت دانش آموزان طبیعی است.

همایش ها و کارگاه ها

معرفی اساتید آموزشگاه

0
0

زهرا نصیری

استاد
ستفاده از الگوهای کلی و شهودی سازی مطالب و مفهومی تدریس کردن درس شیرین ریاضی که دانش آموزان برای همیشه یک مطلب را فرا می گیرند از مزیت های تدریس استاد می باشد

0
0

حسن حسینی

استاد
ستفاده از الگوهای کلی و شهودی سازی مطالب و مفهومی تدریس کردن درس شیرین ریاضی که دانش آموزان برای همیشه یک مطلب را فرا می گیرند از مزیت های تدریس استاد می باشد

0
0

سارا احمدی

استاد
ستفاده از الگوهای کلی و شهودی سازی مطالب و مفهومی تدریس کردن درس شیرین ریاضی که دانش آموزان برای همیشه یک مطلب را فرا می گیرند از مزیت های تدریس استاد می باشد

0
0

معرفی استاد شفیعی

استاد